One day Teachers Training programme of Upper Primary Schools, block Ghatampur, Kanpur Nagar has been completed at Rashtriya Avishkar Lab, Basic Shiksha Adhikari, Govind Nagar, Kanpur, Uttar Prasdesh.